Fem servir galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Política protecció de dades

Política general de privacitat d'Ascensors Rubori, S.A.

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes  importants per a ASCENSORS RUBORI, S.A. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera com es tracten les dades de caràcter personal obtinguts per l'empresa i s'adaptarà en funció de canvis legistatius, juriprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. Es per aquest motiu que ASCENSORS RUBORI, S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el mateix moment en què s'accedeixi a la web.

Data última actualizació: 20/03/2019

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

Ascensores Rubori, S.A.

NIF: A08437485

Adreça: C/ Ventalló 17-19, 08025 Barcelona

Email: rubori@rubori.com

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A ASCENSORS RUBORI, S.A. tractem les dades que rebem per a les següents finalitats:

1.- CLIENTS POTENCIALS: Tractem les dades dels potencials clients per a la prospecció comercial, enviament de comunicacions comercials, gestió d'ofertes i pressupostos, contractes i el seu posterior seguiment comercial.

 • La base legal per al tractament és l'autorització basada en l'existència d'una petició prèvia i l'interès legítim de l'empresa per a l'enviament de comunicacions comercials. En referència a això, l'interessat podrà manifestar la seva oposició a continuar rebent comunicacions comercials en cada enviament efectuat per l'empresa.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i una vegada conclosa de manera indefinida si l'interessat no sol·licita la seva supressió.

2.- CLIENTS: La finalitat del tractament és la gestió del servei contractat, així com la gestió administrativa, econòmica i contable.

 • La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis sol·lititats. 
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relación contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació contable i fiscal.

3.- PROVEÏDORS: La finalitat del tractament és la gestió de proveïdros, gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a pussibles futures contractacions i/o col·laboracions. 

 • La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legistlació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

4.- SOL·LICITUDS DE CONTACTE A TRAVÉS DE LA WEB: la finalidad del tractament és l'atenció de sol·licitud dels usuaris. 

 • La base legal per al tractament és l'autorització de l'usuari basada en una petició prèvia d'informació que es considera atorgada amb l'acceptació de la present política.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud. 

Si ASCENSORS RUBORI, S.A. decideix tractar les dades facilitades per remetre a l'usuari comunicacions comercials, sol·licitarà prèviament el seu consentiment a través d'una casella d'acceptació facilitada a tal efecte. L'usuario podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, comunicant el seu desig de no rebre més comunicacions comercials seguint les  instruccions que s'indiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions comerciale remitidas per ASCENSORS RUBORI, S.A.

 • La base legal per al tractament és el consentiment que es considerarà atorgat en el moment d'acceptar la casella habilitada a tal efecte. El termini de conservació: les dades es conservaran de manera indefinida, mentre l'usuari no manifesti la seva voluntad de no continuar rebent informació, a aquest respecte en compliment de la  Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 34/2002 de 11 de juliol, informem al sol·licitant que la seva autorització ens permeti enviar-li les comunicacions sol·licitades a través de mitjans telemàtics i que aquesta podrà ser revocada en qualsevol moment.

5.- CANDIDATS: A ASCENSORES RUBORI, S.A. fem servir les dades personals dels nostres candidats a lloc de treball per a les següents finalitats:

1.- Per a la selecció de personal durant els processos que l'empresa manté oberts.

2.-Per mantenir un arxiu amb informació curricular dels candidats a oferir serveis a la nostra companyia i el perfil del qual sigui requerit s'ajusti a les característiques de l'empresa.

 • La base legal per al tractament és la del candidat basada en l'enviament voluntari del seu CV i la relació pre-contractual establerta.
 • El termini de conservació: loes dades es conservaran durant el termini màxim de 2 anys.

S'informa als titulars de les dades personals que ASCENSORES RUBORI, S.A.recull les dades necessàries por portar a terme la selecció de personal, esdevenint adequades, pertinents i no excessives, limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades. Preguem que per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que s'hagi pogut produir. 

6.- MANTENIMENT: Recollim dades de veïns i membres de la comunitat de propietaris per deixar constància de les visites realitzades pels nostres tècnics després de les visites de manteniment o reparació d'aparells elevadors.

 • La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual per a la prestació dels serveis sol·licitats i el consentiment de qui signa l'actuació de reparació o manteniment.
 • El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la  legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació contable i fiscal.

3.- Destinataris de les dades personals

ASCENSORS RUBORI comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:

 • Per obligació legal: a l'administració tributària per a pagament d'impostos; en el marc d'una investigació policial; o a petició de jutges i tribunals per ordre judicial.
 • Cessió necessària per a la realització de serveis: entitats financeres per efectuar els cobraments i pagaments oportuns, entitats de recobrament per a l'eventual reclamació de la deuda pendent de pagament, procuradors, notaris, advocats col·laboradors en tercers països, personal de jutjats, personal de registres.

4.- Drets dels titulars de les dades 

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, l'indiquem els seus drets:

 • Les persones interesades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per ales finalitats que van ser recollides. 
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ASCENSORS RUBORI, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que siguin de la seva incumbència, que hagi facilitat a la asseguradora, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectui per mitjans automatitzats. 

L'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD- www.agpd.es) en el cas que no s'hagi satisfet l'exercici dels seus drets aquí indicats. 

Per exercir els esmentats drets pot posar-se en contacte a través de l'email lopd@xxx, des d'on li facilitaran els impressos i les indicacions necessàries per tramitar la seva sol·licitud. 

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, ASCENSORS RUBORI, S.A. aplicarà mesures tècniques i organitzatives escaients per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o ilícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a les esmentades dades.